Poštovani,

SVE REKLAMACIJE PRIMAMO U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon.

KOD NAS KUPUJTE SLOBODNO I BEZ STRAHA, JER NAMA JE VAŠA SIGURNOST I ZADOVOLJSTVO NA PRVOM MESTU!!!

Prilikom preuzimanja pošiljke, molimo Vas da u prisustvu kurira vizuelno proverite svaki paket. Ukoliko na njemu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, pošiljku ne bi trebalo da preuzmete. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili:

  • Da ste dobili proizvod koji niste poručili a nalazi se na računu
  • Da ste dobili proizvod koji niste poručili a ne nalazi se na računu
  • Da niste dobili proizviod koji ste poručili a nalazi se na računu
  • Da ste dobili proizvod kome je istekao rok trajanja
  • Da ste dobli proizvod koji je oštećen
  • Da ste dobili proizvod koji ne radi

molimo Vas da nas obavestite o neispravnosti pošiljke 24h od prijema telefonskim ili putem mail-a.

Ako niste u mogućnosti da nas obavestite u ovom roku, obavestite nas što pre budete mogli.

U takvim slučajevima ćemo rešiti problem u Vašu korist u najkraćem mogućem roku i u dogovoru sa Vama.

U slučaju defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi OTG d.o.o. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju. Ukoliko je defekt nastao kao posledica Vaše neodgovarajuće upotrebe nismo u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.

OTG d.o.o. će Vam u najkraćem roku, a u okviru zakonske procedure, zameniti proizvod sa novim ili izvršiti povraćaj novca.

AKO KUPAC VRŠI ZAMENU ZA DRUGI ARTIKAL ILI VRAĆATE ARTIKAL KOJI JE ISPRAVAN, ALI VAM SE NE SVIĐA, TROŠKOVE VRAĆANJA ARTIKLA, KAO I SLANJA NOVOG ARTIKLA ILI VIŠE ARTIKALA SNOSI KUPAC.

VRAĆANJE NOVCA SE VRŠI NAJKASNIJE 14 DANA OD DANA PRIJEMA VREĆENOG ARTIKLA, A VREDNOST SE UMANJUJE ZA TROŠKOVE ISPORUKE, AKO PRI SLANJU TOG ARTIKLA NISU BILI  URAČUNATI U UKUPNU CENU.

VAŠ PREDRAČUN KOJI STE DOBILI OD NAS PUTEM E-MAILA, JE VALIDAN I DOVOLJAN KAO DOKUMENT KOJI POTVRĐUJE VAŠU KUPOVINU I OD TOG DATUMA TEČE ZAKONSKI ROK ZA REKLAMACIJU.

NAMA JE ZADOVOLJSTVO KUPCA, A PRVENSTVENO DECE, NA PRVOM MESTU I NIJEDAN PROBLEM NIJE NEREŠIV!

Zakon o zaštiti potrošača možete u celini videti na

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2014/1892-14Lat.pdf

Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava telefonskim putem (011-4243670) , pismeno (OTG d.o.o. Karađorđeva 42 d, Umka, 11260 Beograd, Srbija) ili emailom (otg@otg.rs), a mi ćemo Vam izdati pisanu potvrdu ili emailom o prijemu reklamacije sa brojem pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Primljenu reklamaciju OTG d.o.o. vodi evidenciju o primljenim reklamacijama i čuva je najmanje dve godine od prijema.

OTG d.o.o. će vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju. Tada ćemo vam poslati i odluku da li prihvatamo reklamaciju, kao i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može biti duži od 15 dana, tj. od 30 dana za tehničku robu i nameštaj.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca I počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač treba da izjavi reklamaciju na jedan od prethodno navedenih načina, a OTG d.o.o. će otkloniti nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom. Ako potrošač zahteva može se uraditi odgovarajuće umanjenje cene ili se uraditi raskid ugovora za tu robu.

Potrošač može birati da nesaobraznost robe otklonimo zamenom ili popravkom, a ako to nije moguće onda potrošač ima pravo da zahteva umanjenje cene ili raskid ugovora.

U slučaju da prodavac odbije reklamaciju, dužan je da kupcu pruzi odgovarajuće objašnjenje kupcu. I dužan je da obavesti kupca o mogućnosti rešavanja spora van sudskim putem, kao I o važećim telima koji rešavaju potrošačke sporove.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke.

Ukoliko je potrošaču data garancija prilikom kupovine proizvoda, i ako se reklamacija daje posle isteka roka garancije, potrošač je dužan da je javi davaocu garancija.

Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

OTG d.o.o. će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može da se reši postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da Vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje sporova rešava se na transparentan, efikasan , brz I pravičan način,pred telom za vansudsko rešavanje sporova. Ministarstvo čini lista tela I javno ih objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Postupak pred telom može da pokrena potrošač ukoliko je već predhodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Potrošač protekom jedne godine od dana podnošenja reklamacije gubi pravo podnošenja zahteva na vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje spora može da traje najduže 90dana od podnošenja zahteva.